ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 października 2021 r.

W dniu 31.10.2021r. wchodzi w życie „1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”
Dz.U.2021.1967
Zmiany dotyczą par.25 [obowiązek zakrywania ust i nosa]

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
b) w ust. 4 zmianie uległy zapisy w punktach: 15, 16 oraz 19